Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Urząd Gminy Ruda-Huta, ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta, godziny pracy 7.30-15.30, tel. 82 5686016, 5686033, e-mail: sekretariat@ruda-huta.pl

bip glowna        niedowidzacy

Zapraszam do korzystania ze strony internetowej gminy Ruda-Huta.
Mam nadzieję, że zamieszczone tu informacje będą pomocne mieszkańcom, a nieznających naszej nadbużańskiej gminy zachęcą do odwiedzin.Kazimierz Smal

Wójt Gminy Ruda-Huta Kazimierz Smal

Ogłoszenie Wójta Gminy Ruda-Huta z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie konsultacji społecznych projektu rocznego „Programu współpracy Gminy Ruda-Huta z organizacjami pozarządowymi na 2018 r.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLVI/228/2010 Rady Gminy Ruda-Huta z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Wójt Gminy Ruda-Huta zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do konsultacji projektu rocznego „Programu współpracy Gminy Ruda-Huta z organizacjami pozarządowymi na 2018 r.”

Konsultacje prowadzone będą w następujących formach:
- jako pisemne lub elektroniczne wyrażenie opinii o projekcie Programu przez organizacje.

Opinie należy składać w formie pisemnej na załączonym formularzu osobiście w sekretariacie urzędu lub pok. Nr 19, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź faksem na numer 82 568-60-33 w terminie od 2 listopada 2017 r. do 16 listopada 2017 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu opinii do Urzędu Gminy Ruda-Huta. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na stronie www.ruda-huta.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji oraz przyjmowanie pisemnych opinii jest Pan Leszek Walczuk, Urząd Gminy Ruda-Huta, ul. Niepodległości 44 pok. Nr 19 tel. 82 568-60-33 wew. 19.

Protokół z wyników konsultacji społecznych projektów statutów sołectw położonych na terenie gminy Ruda-Huta

protokół w załączeniu

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (2017_10_16_protokol_konsultacje_statuty_solectw.pdf)Protokół z wyników konsultacji 38 kB

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie uchwalenia nowych statutów sołectw Gminy Ruda-Huta

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), uchwały Nr VIII/41/2015 Rady Gminy Ruda-Huta z dnia 12 czerwca 2015 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ruda-Huta (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2015 r. poz. 2467) oraz Zarządzenia nr 73/2017 Wójta Gminy Ruda-Huta z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy Ruda-Huta w sprawie uchwalenia Statutów sołectw położonych na terenie Gminy Ruda-Huta.

Wójt Gminy Ruda-Huta
zaprasza mieszkańców do konsultacji społecznych w sprawie uchwalenia nowych statutów sołectw Gminy Ruda-Huta

Przedmiotem konsultacji z mieszkańcami sołectw: Chromówka, Dobryłów, Gdola, Gotówka, Hniszów, Jazików, Karolinów, Leśniczówka, Poczekajka, Ruda, Ruda-Huta, Rudka, Ruda-Opalin, Zarudnia, Żalin  są projekty nowych statutów.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 8 do 30 września 2017 roku w formie przyjmowania pisemnych opinii i wniosków dotyczących treści projektów uchwał w sprawie uchwalenia statutów ww. sołectw, poprzez:

 1. złożenie formularza stanowiącego załącznik do Zarządzenia Wójta w Urzędzie Gminy Ruda-Huta pok. Nr 14 w dniach i godzinach urzędowania,
 2. przesłanie skanu wypełnionego formularza, o którym mowa w pkt 1 drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 3. otwarte spotkania podczas Zebrań Wiejskich w poszczególnych sołectwach.

Projekty statutów udostępnione będą poprzez:

 1. Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Ruda-Huta i stronę internetową Gminy Ruda-Huta,
 2. wyłożenie projektów statutów w okresie konsultacji u sołtysów,
 3. wyłożenie projektów statutów w Urzędzie Gminy Ruda-Huta pok. nr 14 w dniach i godzinach urzędowania.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ruda-Huta na lata 2017-2023

Wójt Gminy Ruda-Huta przedstawia do konsultacji społecznych projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ruda-Huta na lata 2017-2023. W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego do wnoszenia uwag i opinii w terminie do 28 kwietnia 2017 roku.

Z projektem Lokalnego Programu Rewitalizacji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Ruda-Huta, ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta, pok. 4 w okresie od 7 do 28 kwietnia 2017 r. (w godzinach pracy urzędu) oraz na stronie internetowej www.ruda-huta.pl/rewitalizacja. Uwagi i opinie można zgłaszać przy pomocy formularza do dokumentów LPR oraz Prognozy, które dostępne są na stronie internetowej www.ruda-huta.pl/rewitalizacja przy pomocy poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - w tytule maila prosi się o wpisanie „Konsultacje społeczne LPR”, przy pomocy poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy Ruda-Huta, ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta z dopiskiem „Konsultacje społeczne LPR”.

Załaczniki:

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2017 r.

Wójt Gminy Ruda-Huta działając na podstawie art. 15 ust.2j ustawy z dnia 24 kwietnia2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2016 r. poz.1817) ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2017 r., wybrano następujące oferty:

 1. Ludowy klub Sportowy „HUTNIK" Ruda-Huta z siedzibą w Rudzie-Hucie, ul. Niepodległości 44, 22 -110 Ruda-Huta.
  Zadanie publiczne pod nazwą:
  Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku szkolnym i wiejskim.
  „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez piłkę nożną i siłownie".
  Wysokość przyznanych oferentowi środków publicznych - kwota 55 200.00 zł.
 2. Stowarzyszenie Miłośników Gminy Ruda-Huta z siedzibą w Rudzie-Hucie, ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta.
  Zadanie publiczne pod nazwą:
  Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku szkolnym i wiejskim.
  „II Turniejowe Weekendy"
  Wysokość przyznanych oferentowi środków publicznych - kwota 4 800,00 zł.
Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (ogloszenie_2017_03_03.pdf)Wyniki konkursu - pożytek publiczny 2017 23 kB

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2017 roku.

Wójt Gminy Ruda-Huta działając na podstawie art. 13, w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2017 roku.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (konkurs_ofert_zadania_publiczne_2017.pdf)konkurs_ofert_zadania_publiczne_2017.pdf 57 kB

Protokół z wyników konsultacji społecznych Programu Współpracy Gminy Ruda-Huta z organizacjami pozarządowymi w 2016 r.

protokół w załączeniu

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (konsultacje_spoleczne_2016_protokol.pdf)konsultacje_spoleczne_2016_protokol.pdf 188 kB

Ogłoszenie Wójta Gminy Ruda-Huta z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie konsultacji społecznych projektu rocznego „Programu współpracy Gminy Ruda-Huta z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLVI/228/2010 Rady Gminy Ruda-Huta z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Ruda-Huta zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do konsultacji projektu rocznego „Programu współpracy Gminy Ruda-Huta z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.”

Konsultacje prowadzone będą w następujących formach:
- jako pisemne lub elektroniczne wyrażenie opinii o projekcie Programu przez organizacje.

Opinie należy składać w formie pisemnej na załączonym formularzu osobiście w sekretariacie urzędu lub pok. Nr 19, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź faksem na numer 82 568–60–33 w terminie od 4 listopada 2016 r. do 18 listopada 2016 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu opinii do Urzędu Gminy Ruda-Huta. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na stronie www.ruda-huta.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji oraz przyjmowanie pisemnych opinii jest Pan Leszek Walczuk, Urząd Gminy Ruda-Huta, ul. Niepodległości 44 pok. Nr 19  tel. 82 568–60–33 wew. 19.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2016 r.

Wójt Gminy Ruda-Huta działając na podstawie art. 15 ust.2j ustawy z dnia 24 kwietnia2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2014 r. poz.1118) ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2016 r., wybrano następujące oferty:

 1. Ludowy klub Sportowy „HUTNIK” Ruda-Huta z siedzibą w Rudzie-Hucie, ul. Niepodległości 44, 22 -110 Ruda-Huta.
  Zadanie publiczne pod nazwą:
  Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku szkolnym i wiejskim.
  „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez piłkę nożną i siłownie”.
  Wysokość przyznanych oferentowi środków publicznych - kwota 57 000.00 zł.
 2. Stowarzyszenie Miłośników Gminy Ruda-Huta z siedzibą w Rudzie-Hucie, ul. Niepodległości  44, 22 -110 Ruda-Huta.
  Zadanie publiczne pod nazwą:
  Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku szkolnym i wiejskim.  
  „Turniejowe Weekendy”
  Wysokość przyznanych oferentowi środków publicznych - kwota  3 000,00 zł.
   
  Oferta złożona przez FUNDACJĘ AKADEMIA POMYSŁU Antoniów 33, 21-020 Milejów nie została przyjęta do finasowania w 2016 r.
Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (ogloszenie_2016_02_25.pdf)Wyniki konkursu - pożytek publiczny 2016 187 kB

Strony powiązane z samorządem i społecznością lokalną

poleska sh

oko sh

wyzyna sh

bokoryna sh

Newsletter - subskrypcja

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy Ruda-Huta w celu otrzymywanie newslettera.

Akceptacja regulaminu .


Newsletter - rezygnacjaLicznik odwiedzin

3395998
Dzisiaj
Wczoraj
Tydzień
Miesiąc
Wszystkie
672
1159
1831
21964
3395998

Twoje IP 54.36.149.9

przeglad wydarzen

dab bolko gmina ruda huta drzewo roku 2015 www

gminny portal mapowy 02

Elektroniczne załatwianie spraw

Profil zaufany ePUAP

empatia pm

obywatel pm

RFRD

FDS

English French German Italian Portuguese Russian Spanish Ukrainian

Nr konta Urzędu Gminy Ruda-Huta

Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach Filia w Rudzie-Hucie, nr konta: 59 8192 0002 2001 0020 0035 0001

Dla interesantów zagranicznych NR SWIFT: PL59 8192 0002 2001 0020 0035 0001POLUPLPR

Dokumenty planistyczne i strategie

str r g ps

rpp

str r g sh

Legislacja i akty prawne

rcl sh

isap sh

Oferty pracy

eures sh

PUP sh

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech