Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Urząd Gminy Ruda-Huta, ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta, godziny pracy 7.30-15.30, tel. 82 5686016, 5686033, e-mail: sekretariat@ruda-huta.pl

bip glowna        niedowidzacy

Zapraszam do korzystania ze strony internetowej gminy Ruda-Huta.
Mam nadzieję, że zamieszczone tu informacje będą pomocne mieszkańcom, a nieznających naszej nadbużańskiej gminy zachęcą do odwiedzin.Kazimierz Smal

Wójt Gminy Ruda-Huta Kazimierz Smal

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych gminy w 2020 roku

Wójt Gminy Ruda-Huta działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U z 2019 r., poz. 688 z późn. zm. ) oraz Uchwały Rady Gminy Ruda-Huta Nr XIII/59/2019 z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy na rok 2020 Gminy Ruda-Huta z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (Dz. Urzędowy Woj. Lubelskiego z 2019 r. poz. 7320) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy w 2020 roku.

Ogłoszenie Wójta Gminy Ruda-Huta z dnia 22 października 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych projektu rocznego „Programu współpracy Gminy Ruda-Huta z organizacjami pozarządowymi na 2020 r."

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.) oraz uchwały Nr XLVI/228/2010 Rady Gminy Ruda-Huta z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi  i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Ruda-Huta zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do konsultacji projektu rocznego „Programu współpracy Gminy Ruda-Huta z organizacjami pozarządowymi na 2020 r.”

Projekt programu dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Ruda-Huta  www.ruda-huta.pl i na stronie bip Urzędu Gminy Ruda-Huta ugrudahuta.bip.lubelskie.pl  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ruda-Huta.

Konsultacje prowadzone będą w następujących formach:
- jako pisemne lub elektroniczne wyrażenie opinii o projekcie „Programu współpracy Gminy Ruda-Huta z organizacjami pozarządowymi na 2020 r.”.

Opinie należy składać na załączonym formularzu w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź faksem na numer 82 5686033 w terminie od 23 października 2019 r. do 12 listopada 2019 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu opinii do Urzędu Gminy Ruda-Huta. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na stronie www.ruda-huta.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie  Urzędu Gminy. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji oraz przyjmowanie pisemnych opinii jest Leszek Walczuk, Urząd Gminy Ruda-Huta, ul Niepodległości 44 pok. Nr 4 tel. 82 5686033 wew. 14.

Zaproszenie do zgłaszania uwag do oferty pn. ”Wydanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji poświęconych historii, kulturze, tradycji powiatu i regionu” - oferta dotyczy publikacji czasopisma Rocznik Chełmski

Na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) Wójt Gminy Ruda-Huta zaprasza do zgłaszania uwag do oferty pn. "Wydanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji poświęconych historii, kulturze, tradycji powiatu i regionu” złożonej do dofinansowania w trybie pozakonkursowym przez Stowarzyszenie Rocznik Chełmski w dniu 18.09.2019 r.

Uwagi można zgłaszać w terminie do 08.10.2019 r. do godz. 15.00.

Forma zgłaszania uwag: złożenie formy pisemnej uwag na załączonym formularzu drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy Ruda-Huta, ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta, tel./fax 82 568 60 33.

Osoba odpowiedzialna: Leszek Walczuk.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (oferta_rocznik_chelmski_23_tom.pdf)Wniosek o dotację 660 kB
Pobierz plik (formularz_uwag_rocznik_chelmski_23_tom.doc)Formularz uwag do wniosku 33 kB

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2019 r.

Wójt Gminy Ruda-Huta działając na podstawie art. 15, ust. 2 j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2018 r. poz.450 z póżn. zm.) ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2019 r., wybrano następujące oferty:

 1. Ludowy klub Sportowy „HUTNIK” Ruda-Huta z siedzibą w Rudzie-Hucie, ul. Niepodległości 44, 22 -110 Ruda-Huta.
  Zadanie publiczne pod nazwą: „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez piłkę nożną i siłownie”.
  Wysokość przyznanych oferentowi środków publicznych - kwota 60 000,00 zł.
 2. Stowarzyszenie Miłośników Gminy Ruda-Huta z siedzibą w Rudzie-Hucie, ul. Niepodległości 44, 22 -110 Ruda-Huta.
  Zadanie publiczne pod nazwą: „Sportowe Weekendy”.
  Wysokość przyznanych oferentowi środków publicznych - kwota 6 500,00 zł.

Oferta złożona przez Koło Gospodyń Wiejskich w Poczekajce jako nie spełniająca wymogów oceny formalnej nie została przyjęta do finasowania w 2019 r.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych gminy w 2019 roku

Wójt Gminy Ruda-Huta działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Ruda-Huta Nr II/6/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy na  rok 2019 Gminy Ruda-Huta z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (Dz. Urzędowy Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 164) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy w 2019 roku.

Ogłoszenie Wójta Gminy Ruda-Huta z dnia 24 października 2018 r. w sprawie konsultacji społecznych projektu rocznego „Programu współpracy Gminy Ruda-Huta z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U z 2018 r., poz. 450) oraz uchwały Nr XLVI/228/2010 Rady Gminy Ruda-Huta z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi  i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Ruda-Huta zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu rocznego „Programu współpracy Gminy Ruda-Huta z organizacjami pozarządowymi  na 2019 r.”

Konsultacje prowadzone będą w następujących formach:
- jako pisemne lub elektroniczne wyrażenie opinii o projekcie „Programu współpracy Gminy Ruda-Huta z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.”.

Opinie należy składać w formie pisemnej na załączonym formularzu osobiście w sekretariacie urzędu lub pok. Nr 4, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź faksem na numer 82 5686033 w terminie od 25 października 2018 r. do 12 listopada 2018 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu opinii do Urzędu Gminy Ruda-Huta. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na stronie www.ruda-huta.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie  Urzędu Gminy. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji oraz przyjmowanie pisemnych opinii jest Pan Leszek Walczuk, Urząd Gminy Ruda-Huta, ul Niepodległości 44 pok. Nr 4 tel. 82 5686033 wew. 24.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Ruda-Huta punktów sprzedaży i podawania nap

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), uchwały Nr VIII/41/2015 Rady Gminy Ruda-Huta z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ruda-Huta (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2015 r. poz. 2467) oraz Zarządzenia Nr 53/2018 Wójta Gminy Ruda-Huta z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami gminy konsultacji społecznych w sprawie projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Ruda-Huta punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Wójt Gminy Ruda-Huta zaprasza mieszkańców do konsultacji społecznych w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Ruda-Huta punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
    
Przedmiotem konsultacji z mieszkańcami wszystkich jednostek pomocniczych gminy jest projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Ruda-Huta punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od dnia 2 lipca 2018 r. do dnia 16 lipca 2018 roku w formie przyjmowania pisemnych opinii i wniosków dotyczących treści projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Ruda-Huta punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, poprzez:

 1. złożenie formularza stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 53/2018 Wójta Gminy Ruda-Huta w sekretariacie Urzędu Gminy w Rudzie-Hucie w godzinach pracy Urzędu.
 2. przesłanie skanu wypełnionego formularza, o którym mowa w pkt 1 drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. otwarte spotkania podczas zebrań wiejskich w poszczególnych sołectwach.

Projekt Uchwały udostępniony będzie poprzez:

 1. Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Ruda-Huta i stronę internetową Gminy Ruda-Huta,
 2. wyłożenie projektów Uchwały w okresie konsultacji u sołtysów,
 3. wyłożenie projektu uchwały w sekretariacie Urzędu Gminy w Rudzie-Hucie.
Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (zarzadzenia_napoje_alkoholowe_2018.pdf)Zarządzenie Nr 53/2018 Wójta Gminy Ruda-Huta 316 kB
Pobierz plik (projekt_uchwaly_napoje_alkoholowe_2018.pdf)Projekt uchwały 135 kB

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2018 r.

Wójt Gminy Ruda-Huta działając na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2016 r.  poz. 1817) ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na  realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2018 r., wybrano następujące oferty:

 1. Ludowy klub Sportowy „HUTNIK" Ruda-Huta z siedzibą w Rudzie-Hucie, ul.  Niepodległości  44, 22 -110 Ruda-Huta.
  Zadanie publiczne pod  nazwą: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku szkolnym  i wiejskim poprzez piłkę nożną i siłownie".
  Wysokość przyznanych oferentowi środków publicznych - kwota  60 000.00 zł.
 2. Stowarzyszenie Miłośników Gminy Ruda-Huta z siedzibą w Rudzie-Hucie,  ul. Niepodległości  44, 22-110 Ruda-Huta.
  Zadanie publiczne pod nazwą: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku szkolnym i wiejskim „Sportowe Weekendy".
  Wysokość przyznanych oferentowi środków publicznych - kwota  5 000,00 zł.

Oferta złożona  przez Fundację Nowoczesny Konin ul.  Kwiatkowskiego 1/210, 62-500 Konin nie została przyjęta do finansowania w 2018 r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (2018_02_13_wyniki_konkursu_pozytek_publiczny_2018.pdf)Wyniki konkursu - pożytek publiczny 2018 31 kB

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych gminy w 2018 roku

Wójt Gminy Ruda-Huta działając na podstawie art. 13, w związku z art. 11 ust. 2, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2016 r., poz. 1817) oraz Uchwały Rady Gminy Ruda-Huta Nr XXXII/155/2017 z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy na rok 2018 Gminy Ruda-Huta z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy w 2018 roku.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (konkurs_ofert_zadania_publiczne_2018.pdf)konkurs_ofert_zadania_publiczne_2018.pdf 72 kB

Strony powiązane z samorządem i społecznością lokalną

poleska sh

oko sh

wyzyna sh

bokoryna sh

Newsletter - subskrypcja

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy Ruda-Huta w celu otrzymywanie newslettera.

Akceptacja regulaminu .


Newsletter - rezygnacjaLicznik odwiedzin

3395980
Dzisiaj
Wczoraj
Tydzień
Miesiąc
Wszystkie
654
1159
1813
21946
3395980

Twoje IP 51.222.253.9

przeglad wydarzen

dab bolko gmina ruda huta drzewo roku 2015 www

gminny portal mapowy 02

Elektroniczne załatwianie spraw

Profil zaufany ePUAP

empatia pm

obywatel pm

RFRD

FDS

English French German Italian Portuguese Russian Spanish Ukrainian

Nr konta Urzędu Gminy Ruda-Huta

Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach Filia w Rudzie-Hucie, nr konta: 59 8192 0002 2001 0020 0035 0001

Dla interesantów zagranicznych NR SWIFT: PL59 8192 0002 2001 0020 0035 0001POLUPLPR

Dokumenty planistyczne i strategie

str r g ps

rpp

str r g sh

Legislacja i akty prawne

rcl sh

isap sh

Oferty pracy

eures sh

PUP sh

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech