Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Informacja o sesji Rady Gminy Ruda-Huta w dniu 22 czerwca 2022 r.

Uprzejmie informuję, że sesja Rady Gminy Ruda-Huta odbędzie się w dniu 22 czerwca 2022 roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Gminy Ruda-Huta z dnia 29 marca 2022 roku.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Gminy Ruda-Huta z dnia 13 kwietnia 2022 roku.
 5. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał rady gminy oraz informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacja na temat opieki zdrowotnej i profilaktyki prowadzonej na terenie Gminy Ruda-Huta w 2021 roku.
 8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Rudzie-Hucie za 2021 rok.
 9. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Ruda-Huta za 2021 rok.
 10. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Ruda-Huta za 2021 rok.
 11. Sprawozdanie Zarządu z Działalności Zakładu Usług Komunalnych w Rudzie-Hucie za rok 2021.
 12. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zbycia nieruchomości,
  2. w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Ruda-Huta,
  3. w sprawie przyjęcia i wdrożenia „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Ruda-Huta do 2027 roku”,
  4. w sprawie przejęcia od Powiatu Chełmskiego zarządzania publiczną drogą powiatową nr 1825L,
  5. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu,
  6. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad ustalania poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz zwolnień z tej opłaty,
  7. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2022 roku,
  8. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 13. Przedstawienie i debata nad raportem o stanie gminy.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Ruda-Huta.
 15. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 rok.
 16. Sprawozdanie finansowe za 2021 rok.
 17. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu.
 18. Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2021 roku.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2021 rok.
 20. Stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ruda-Huta wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ruda-Huta z tytułu wykonania budżetu gminy za 2021 rok.
 22. Wolne wnioski.
 23. Zakończenie sesji.

  Przewodniczący Rady Gminy Ruda-Huta
  / - / Piotr Śliwa

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech